God romjul!

Romjula er også en fin tid på Flysamlingen, – særlig når man har mye ugjort. Det har Venneforeningen etter et år hvor stort sett alle ressursene har gått med til å drifte museet.

Bruaseth-samlingen (ca. 750 modeller) har vi hatt i utstillingen i flere år, men ambisjonen er å gjøre den mer tilgjengelig som formidlings-objekt. Det skal oppnås ved at hver modell gis et eget nummer, flyene skal deretter fotograferes og logges med relevant informasjon for senere å kunne presenteres i en interaktiv løsning hvor publikum kan hente opp informasjon om hvert enkelt fly på en skjerm.

I dag har Aud og Jan som gode frivillige startet nummererings- og registreringsarbeidet. Planen er at denne første fasen av prosjektet skal være ferdig til gjenåpningen 6. februar.

Kjell fine håndskrift ble utnyttet til å nummerere alle skiltene

Kjells fine håndskrift ble utnyttet til å nummerere alle skiltene

Julehilsen og takk fra Styrelederen

Frode_Ander

Styreleder Frode Ander

Venneforeningen avslutter nå den største dugnaden i foreningens historie. Nok en gang ser vi at dere stiller opp til beste for Flysamlingen. Jeg lar meg stadig imponere over den viljen det er til å stå på for dette huset. Noen korte fakta:

Vi har hatt åpent for publikum minst en dag i uken siden februar, det betyr at rundt 5.000 besøkende har fått en opplevelse på Flysamlingen.  Vi har gjennomført ca. 80 arrangementer både for næringsliv og private.

I tillegg til å holde åpent for publikum har Venneforeningen fått på plass en ny Gate Guardian, vi har bygget opp en nye IT infrastruktur etter at Akershusmuseet avsluttet sitt engasjement og tok med seg sitt utstyr. – Vi har sørget for å bistå Forsvarets museer i å holde huset i godt skikk i påvente av at en ny permanent drifter er på plass.

Vi ser nå med stor glede, optimisme og forventning fram til at Forsvarets museer ved Luftforsvarsmuseet tar over den daglige driften av samlingen. Venneforeningen vil selvsagt være en betydelig innsatsfaktor i 2016 også, men da i den kontekst og innenfor de rammer vi er ment å jobbe.

Nå ser vi fram til å ta tak i alle de gode prosjektforslagene som vi i år ikke har hatt kapasitet til å gjøre noe med. Venneforeningen ønsker i samarbeide med Luftforsvarsmuseet å videreutvikle Flysamlingen og gjøre dette til en enda bedre opplevelse for publikum.

Tusen takk til alle venner av Flysamlingen!

En riktig god Jul og Godt nytt år.

Hilsen

Frode Ander, Styreleder

Forsvarets Museer (FM) v/Luftforsvarsmuseet (LMU) trenger personell til ny driftsorganisasjon ved Flysamlingen

Sjefen for Luftforsvarsmuseet major Anders Utgård melder:

I 2016 skal FM drive Flysamlingen Gardermoen i egen regi. Ambisjonen er å ha samme nivå på driften som i år eller øke denne hvis økonomien tillater det.

Til dette trengs et antall personer til å ivareta nødvendige oppgaver for å få det hele til å gå rundt.

Følgende rammer vil gjelde for tilsettingene:

·         Begrenset i tid – i utgangspunktet 6 måneder

·         Basere seg på retningslinjene for pensjonistansatte i Forsvaret

·         Timebasert avlønning

Daglig leder ønskes engasjert snarest. Overordnet vil hovedoppgaven være «å holde i trådene» og koordinere den samlede virksomheten ved Flysamling både internt og i forhold til eksterne (eks. Forsvarsbygg). Arbeidsoppgavene vil være administrasjon, økonomistyring, personalplanlegging, besvare henvendelser osv. Daglig leder rapporterer til Sjef LMU. Daglig leder vil også få støtte fra fast medarbeider i FM/FAKT stab og FAKT Økonomi og Personellstab.
Kontakt Sjef for LMU Anders Utgård for nærmere info.

I tillegg vil det være behov for et antall personer ved gjennomføring av kurs/konferanser/andre arrangementer og i åpningstiden (kursverter og sikkerhetsvakter), guider, billett/butikkmedarbeidere og kafebetjening. Planlagt tilsetting medio januar 2016. Nærmere info om arbeidsoppgavene for disse engasjementene kan gis av Venneforeningen v/leder Frode Ander eller nestleder Ivar Strømstad.

Har du tid, overskudd, interesse og vil gjøre en innsats for å heve FfG ett hakk til, sender du en søknad til LMU og melder din interesse, litt om hvorfor og hvilke oppgaver som du primært ønsker å utføre. Send mail til: au@luftfartsmuseum.no. Frister: Engasjementet som daglig leder: 15.12.15. For de øvrige jobbene: 1.1. 2016. Når oversikt over interesserte foreligger vil alle bli kontaktet.

Felles for alle stillingene er at realkompetanse, erfaring og personlig egnethet er avgjørende. Stillingsintervju må påregnes.