Venneforeningens vedtekter

§1 – Navn
Foreningens navn er: Flysamlingen Gardermoen, Venneforeningen (FGV).

§2 – Formål
Venneforeningen skal støtte utvikling av Forsvarets flysamling Gardermoen.

Foreningen er partipolitisk uavhengig.

§3 – Medlemskap
Både personer, bedrifter og institusjoner kan tegne medlemskap i FGV.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskapet løper til det blir sagt opp skriftlig.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem i foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas inn igjen før skyldig kontingent er betalt.

§4 – Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest 1. februar.

Styret innkaller til årsmøte gjennom å legge ut møteinnkalling, årsberetning og årsregnskap på Venneforeningens hjemmeside www.flysam.no senest 14 dager før årsmøtet skal avholdes.

For medlemmer som er registrert med epostadresse vil innkalling og årsmøtepapirer bli sendt per mail.

§5 – Årsmøtet gjøremål
Årsmøtet åpnes av styreleder i FGV. Årsmøtet velger deretter møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Ordinært årsmøte skal behandle:

1. Styrets årsberetning og revidert årsregnskap m/revisors beretning

2. Budsjett for inneværende år – herunder fastsettelse av årskontingent

3. Andre saker som angitt i innkallingen

4. Valg (styre, revisor og valgkomite)

Når intet annet er bestemt i vedtektene, gjelder som årsmøtets beslutning det som stemmegivningen har gitt flertall for. Ved stemmelikhet gjøres styrelederens stemme utslaget.

§ 6 – Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når styret finner dette nødvendig. Det skal skje skriftlig med minst sju dagers varsel med angivelse av hvilke saker som skal behandles.

Styret plikter å kalle inn til ekstraordinært årsmøte når minst 1/3 av medlemmene eller 2/3 av styret forlanger det. Kravet fremsettes skriftlig og skal inneholde hvilke saker som kreves behandlet.

§ 7 – Styret
Foreningens styre består av:
– Styreleder
– Nestleder
– Kasserer
– Sekretær
– To styremedlemmer
– Inntil to varamedlemmer

Funksjonstiden for styrets medlemmer er to år. Gjenvalg kan finne sted. Ved første valg velges halve styret for ett år for å sikre kontinuitet i styrets arbeid.

Varamedlemmene velges for ett år ad gangen og har anledning til å delta på styremøtene.

Ved frafall av et styremedlem (unntak for styreleder) overtar et av varamedlemmene plassen.

Ved frafall av styreleder, rykker nestleder opp som styreleder.

Styret representerer foreningen utad og har ansvaret for å iverksette årsmøtets beslutninger. De skal i tillegg på eget initiativ arbeide for å nå foreningens målsetting.

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder samt tre styremedlemmer er til stede.

Foreningen forpliktes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

§8 – Æresmedlemmer
Styret har fullmakt til å utnevne æresmedlemmer, men det må være et enstemmig styre som står bak utnevnelsen. Som æresmedlem kan velges de som gjennom lang tid har bidratt vesentlig til realisering av FGV´s målsetting.

§9 – Valgkomité
Årsmøtet skal velge en valgkomite på tre personer. Denne skal hvert år i god tid før årsmøtet, avgi sitt forslag til valg av nytt styre. Komiteen velger selv sin leder.

§10 – Avstemningsregler
Hvert styremedlem velges individuelt. Det kreves simpelt flertall for å bli valgt. Valget skal foregå skriftlig dersom et flertall på årsmøtet krever dette.

Stemmerett på ordinært eller ekstraordinært årsmøte har personlige medlemmer med betalt medlemskontingent.

§11 – Eksklusjon
Dersom et medlem skader foreningens virksomhet eller fremstår som representant for foreningen uten å ha fullmakt til det, kan styret ekskludere vedkommende for kortere eller lengre tid.

Før eksklusjonen finner sted skal medlemmet skriftlig gjøres kjent med de forhold som kan føre til eksklusjon, og med muligheter til å forklare seg om dette.

§12 – Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan kun gjøres av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Endringsforslag skal være forelagt styret og fremmes sammen med styrets vurdering.

§13 – Oppløsning av foreningen
Et vedtak om oppløsning av foreningen kan kun gjøres av årsmøtet og med minst 2/3 flertall.

Hvis oppløsning vedtas, skal det samtidig velges et avviklingsstyre på tre medlemmer og revisor.

Foreningens netto formue og eiendeler skal fortrinnsvis anvendes til fremme av foreningens målsetting. Vedtak om dette fattes av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

Sist endret og godkjent på årsmøtet 26. mars 2023.